TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

CUPT zbada wpływ unijnych inwestycji na transport
- Opublikowano: 18.03.2020 17:30:28
CUPT zbada wpływ unijnych inwestycji na transport ; fot. CUPT

CUPT chce poddać analizie wpływ inwestycji w ITS na ruch drogowy i kolejowy

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprosiło firmy do złożenia oferty szacunkowej na wykonanie analizy wpływu inteligentnych systemów transportowych na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego pod kątem realizacji projektów transportowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2020.

Przedstawiona wycena posłuży zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Cel analizy

Celem głównym analizy jest dostarczenie wiedzy o wpływie inteligentnych systemów transportowych zrealizowanych w ramach projektów transportowych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2020 na efektywność funkcjonalną i bezpieczeństwo w transporcie w Polsce. Uzyskana wiedza przydatna będzie z punktu widzenia programowania nowej perspektywy finansowej, a także oceny ex-post wpływu projektów transportowych POIiŚ 2014-2020.

Przedmiot i zakres badań

Przedmiotem badania będą wszystkie projekty realizowane w ramach działania 8.3 POIiŚ 2007-2013 oraz realizowane i planowane do realizacji w ramach działań współfinansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 (tych które zawierają elementy ITS). Część projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 nie została zakończona, w związku z czym trudno będzie oszacować ich wpływ. Analizy będą bazować na projektach w obszarze transportu drogowego i kolejowego zrealizowanych w perspektywie 2007-2013. Badaniem objęci zostaną wszyscy interesariusze zaangażowani w realizację projektów ITS w ramach działania 8.3 POIiŚ 2007-2013 i działań POIiŚ 2014-2020, w których wdrażane były lub są elementy ITS, czyli: Ministerstwo Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów, beneficjenci, użytkownicy ostateczni, przedstawiciele wykonawców realizujących projekty z zakresu ITS oraz eksperci branżowi (przedstawiciele ośrodków naukowych).

Kryteria oceny projektów w analizie

W ramach analizy mają być zastosowane następujące kryteria:

- skuteczność - kryterium to pozwoli ocenić, do jakiego stopnia cele związane z projektami ITS zdefiniowane na etapie programowania POIiŚ zostały osiągnięte,

- efektywność - kryterium to pozwoli ocenić poziom efektywności ekonomicznej projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i poświęcony czas,

- użyteczność – kryterium to pozwoli ocenić na ile rzeczywiste efekty projektów są zgodne z potrzebami ich odbiorców,

- oddziaływanie (wpływ) – kryterium to pozwoli ocenić związek pomiędzy celami projektów i celami ogólnymi, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez docelowych beneficjentów będą miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi we wspartych obszarach.

Raporty z przeprowadzonych analiz

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zamawiającemu następujących materiałów:

- raportu metodologicznego, który będzie zawierał projekty narzędzi badawczych, które zostaną zastosowane w badaniu, opis sposobu doboru danych zastanych oraz respondentów, wobec których zostaną zastosowane poszczególne metody badawcze, wraz z liczebnością prób badawczych oraz kryteriami doboru, a także harmonogram badania,

- informacji z przebiegu badania - w wersji elektronicznej – przekazywanych co 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, zawierających informacje na temat przebiegu badania (szczególnie w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu badania), wykonanych prac, pojawiających się problemów i innych zagadnień istotnych dla realizacji badania,

- raportu końcowego z badania w wersji elektronicznej dla wersji roboczych i w wersji papierowej dla wersji ostatecznej - nie dłuższy niż 100 stron (bez załączników). Będzie on przedstawiać wyniki zrealizowanych (wszystkich) działań badawczych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badanie
CUP