TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Gdynia: Autobusowa komunikacja zastępcza
- Opublikowano: 30.07.2020 13:06:32

Autobusowa komunikacja zastępcza

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Polregio Sp. z o.o. Pomorski Zakład w Gdyni

81-035 Gdynia

Bolesława Krzywoustego 7

Tel. +48 722340347

E-mail monika.jazdzewska@p-r.com.pl

WWW www.polregio.pl

Województwo pomorskie

Powiat Gdynia

Lokalizacje kujawsko-pomorskie / grudziądzki + Grudziądz;pomorskie / malborski

Treść zamówienia Autobusowa komunikacja zastępcza


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób komunikacją autobusową na odcinku Malbork–Grudziądz w terminie od 1.9.2020 do 7.11.2020 w zastępstwie realizowanych przez Polregio Sp. z o.o. kolejowych przewozów pasażerskich, w związku z planowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracami modernizacyjnymi.

Przewidywany przebieg autobusów bez doliczania dojazdów (próżnych przebiegów) w okresie realizacji zamówienia podstawowego to około 121 432 km.


Numer referencyjny: PREF2-251-11/2020

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Polregio Sp. z o.o. Pomorski Zakład w Gdyni

Adres pocztowy: Bolesława Krzywoustego 7

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 81-035

Państwo: Polska

E-mail: monika.jazdzewska@p-r.com.pl

Tel.: +48 722340347Adresy internetowe:

Główny adres: www.polregio.pl

I.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

LINK do SIWZ http://polregio.eb2b.com.pl/open-auctions.html

CPV 60172000-4: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Wymagania III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym:

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że:

1) posiada uprawnienia do wykonywania usług transportu drogowego krajowego;

2) dysponuje co najmniej siedmioma autobusami dopuszczonym do ruchu, przystosowanymi do przewozu osób, posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących, posiadającymi sprawną klimatyzację i ogrzewanie, aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasażera;

3) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 umowę na komunikacje autobusową, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100); w przypadku umów niezakończonych Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium 5 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Polregio Sp. z o.o. Pomorski Zakład w Gdyni

Adres pocztowy: Bolesława Krzywoustego 7

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 81-035

Państwo: Polska

E-mail: monika.jazdzewska@p-r.com.pl

Tel.: +48 722340347Adresy internetowe:

Główny adres: www.polregio.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 01/09/2020

Koniec: 07/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert Polregio Sp. z o.o. Pomorski Zakład w Gdyni

81-035 Gdynia

Bolesława Krzywoustego 7 10:00


2020-08-03

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Polregio Sp. z o.o. Pomorski Zakład w Gdyni

81-035 Gdynia

Bolesława Krzywoustego 7 10:00


2020-08-03

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżej

Cena

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16/07/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343361-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-07-21


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie