TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Jaworzno: Infrastruktura ładowania
- Opublikowano: 01.06.2020 14:31:25

Powstanie nowoczesnej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych.

Przetargi

Branża

budowa stacji, rozdzielni

instalacje zewnętrzne


pozwolenia na budowę


części i akcesoria do autobusów

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Urząd Miejski w Jaworznie

43-600 Jaworzno

Grunwaldzka 33

Tel. 032 6181500, 6181586

Fax. 326 181 501

E-mail zamowienia@um.jaworzno.pl

WWW https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2f91f89-8a00-4eb8-8fcb-d9824af59d5b

Województwo śląskie

Powiat Jaworzno

Treść zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Powstanie nowoczesnej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych.


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mających na celu powstanie nowoczesnej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych, zwanej łącznie "infrastrukturą do ładowania". Przedmiot zamówienia należy zrealizować w dwóch etapach: ETAP nr 1 – obejmuje prace projektowe wraz z wytworzeniem niezbędnej dokumentacji projektowej (i innej niezbędnej dokumentacji dla realizacji tego etapu) i uzyskaniem przez wykonawcę w imieniu i na rzecz zamawiającego wszystkich pozwoleń i decyzji niezbędnych dla wykonania i przekazania przedmiotu zamówienia do odbioru dla wszystkich ww lokalizacji. ETAP nr 2 - realizacja robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych wraz z dostarczeniem wszelkich urządzeń dla potrzeb wytworzenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych.

"Numer referencyjny:

BZ.271.1.6.2020

Specyfikacja http://www.bip.jaworzno.pl/

LINK do SIWZ http://www.bip.jaworzno.pl/a,37102,zaprojektowanie-i-wykonanie-robot-budowlanych-majacych-na-celu-powstanie-nowoczesnej-infrastruktury-.html

CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

71323100-9: Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

31158000-8: Ładowarki

45232221-7: Podstacje transformatorowe

45315600-4: Instalacje niskiego napięcia

45315700-5: Instalowanie stacji rozdzielczych

45315100-9: Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2: Inne instalacje elektryczne

31213100-3: Rozdzielnie

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe albo zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 2 000 000,00 złotych w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie z wykonanego w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, obejmującego swoim zakresem budowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, z zastosowaniem co najmniej 3 sztuk ładowarek przewodowych Plug-in o mocy nie mniejszej niż 80 kW każda oraz co najmniej jednej sztuki ładowarki pantografowej o mocy nie mniejszej niż 180 kW. Jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty powyższe zakresy prac (w podziale ze względu na rodzaje ładowarek) w ramach odrębnych zamówień, zamawiający uzna, że spełnił warunek udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym wyżej mowa składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. c) Dokumenty, o którym mowa w pkt a)-b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których wyżej mowa należy złożyć odpowiednio odnośnie każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty o których wyżej mowa wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. - zgodnie z wytycznymi określonymi w SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia: a) opisu oferowanych ładowarek pantografowych 180 kW, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne, cechy konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalno-użytkowe według załącznika do SIWZ. b)opisu oferowanych ładowarek Plug-In, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne, cechy konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalno-użytkowe według załącznika do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których wyżej mowa wykonawcy składają tak, aby wspólnie wykazać, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego określonym w SIWZ. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem zapisów wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie o spełnianiu warunków składają wykonawcy łącznie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. Dla oceny czy wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedłożony dokument winien zawierać w szczególności informacje o: zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz informacje czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie "Zbiorcze zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl.

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Urząd Miejski w Jaworznie

Grunwaldzka 33

43-600 Jaworzno

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach 210

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

43-600 Jaworzno

Grunwaldzka 33


2020-06-16

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

43-600 Jaworzno

Grunwaldzka 33


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 40,00

Uwagi Adres:

Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-06-16

godzina: 10:45

Informacje dodatkowe:

Umowa ramowa – nie przewidywana. Dialog techniczny- nie zastosowany. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia z art. 36a ust.2 ustawy Pzp.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem zapisów wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie o spełnianiu warunków składają wykonawcy łącznie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik SIWZ. Dla oceny czy wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedłożony dokument winien zawierać w szczególności informacje o: zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz informacje czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie "Zbiorcze zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl.

Data dodania 2020-05-22


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
infrastruktura