TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kielce: Zastępcza komunikacja autobusowa
- Opublikowano: 16.08.2020 13:07:54

Zastępcza komunikacja autobusowa

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Polregio Sp.z o.o., Świętokrzyski Zakład w Kielcach

25-501 Kielce

ul. Henryka Sienkiewicza 78

Tel. +48 782555581

Fax. +48 412521214

E-mail irena.przeorska@p-r.com.pl

WWW www.polregio.pl

Województwo świętokrzyskie

Powiat kielecki + Kielce

Lokalizacje świętokrzyskie / ostrowiecki;świętokrzyskie / skarżyski

Treść zamówienia Zastępcza komunikacja autobusowa


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-Kamienna.

2. Przewidywany przebieg autobusów w czasie realizacji zamówienia to 32 000 wozokilometrów bez doliczania dojazdów (próżnych przebiegów).

3. Termin realizacji zamówienia: 30.8.2020 – 7.11.2020.


Numer referencyjny: PRT-251/3/2020

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Polregio Sp.z o.o., Świętokrzyski Zakład w Kielcach

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 526-25-57-278

Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza 78

Miejscowość: Kielce

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie

Kod pocztowy: 25-501

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Irena Przeorska

E-mail: irena.przeorska@p-r.com.pl

Tel.: +48 782555581

Faks: +48 412521214Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.polregio.pl

I.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

LINK do SIWZ http://polregio.eb2b.com.pl/open-auctions.html

CPV 60170000-0: Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Wymagania III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

1. Dokument potwierdzający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób;

2. Wykaz pojazdów, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;

3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w § 6 ust. 2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w § 6 ust. 6, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, które określają:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 000 000,00 PLN.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wskazana powyżej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dokument potwierdzający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób;

2. Wykaz pojazdów jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;

3. Wykwalifikowani kierowcy posiadających prawo jazdy kategorii D.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2 paragraf 6 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 1 lub innej formie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem", w wysokości 5 % ceny oferty brutto w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1 SIWZ;

2) warunek określony w ust. 2 SIWZ, Wykonawcy mogą spełniać łącznie (tj. jeden lub więcej z nich).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Wykwalifikowani kierowcy posiadających prawo jazdy kategorii D

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu/ów oraz świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z rozkładem jazdy.

2. Zamawiający ma prawo do zmiany rozkładu jazdy, terminów ich obowiązywania, gdy wynikać to będzie ze zmian organizacji ruchu związanych z prowadzonymi robotami modernizacyjnymi przez Zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bądź też uzasadnionymi potrzebami przewozowymi, (w tym brak postojów na wskazanych stacjach i przystankach).

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do kierowania pojazdami kierowców spełniających wszelkie wymagania przewidziane odpowiednimi przepisami, tj. odpowiednia kategoria prawa jazdy, aktualne badania lekarskie i psychotechniczne.

4. Pojazdy Wykonawcy powinny być wyposażone w tablice wizualne logo Polregio + relacja, zgodnie z rozkładem jazdy.

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie uprawnienia do dokonywania odpłatnego transportu drogowego, zg. z przepisami ustawy o transporcie drogowym.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium 5 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Polregio Sp.z o.o., Świętokrzyski Zakład w Kielcach

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 526-25-57-278

Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza 78

Miejscowość: Kielce

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie

Kod pocztowy: 25-501

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Irena Przeorska

E-mail: irena.przeorska@p-r.com.pl

Tel.: +48 782555581

Faks: +48 412521214Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.polregio.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 30/08/2020

Koniec: 07/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

08:00


2020-08-04

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

08:05


2020-08-04

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587701

Faks: +48 224587700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16/07/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343359-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-07-21


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie