TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koniusza: Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
- Opublikowano: 16.08.2020 13:07:25

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Przetargi

Branża Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

32-104 Koniusza

Łyszkowice 64

Tel. 0-12 386-95-25, 386-90-04

Fax. 0-12 386-95-25 wew. 100

E-mail lyszsoc@interia.pl

WWW bip.malopolska.pl/dpswlyszkowicach,m,72899,zamowienia-publiczne.html

Województwo małopolskie

Powiat proszowicki

Treść zamówienia Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej , realizowana w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" Autobus powinien posiadać minimum 20 miejsc dla pasażerów plus jedno miejsce dla kierowcy , w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i oddania do używania pojazdu spełniającego wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Odbiorcy, tj. Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego , Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza , powiat Proszowice, woj. małopolskie 4. Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien: 1) posiadać fabrycznie nowe świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa; 2) posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.; 3) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2012r. w sprawie technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.); 4) posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. Stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu, na terenie całego kraju. 5. Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, kompletny, spełniał minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i był gotowy do użytkowania. 6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu: - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, - gwarancja na perforację nadwozia - nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, - gwarancja na powłokę lakierniczą - nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów. - gwarancja na zabudowę - nie mniej niż 24 miesiące bez limitu kilometrów 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową forma wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamieszczonej na stronie internetowej www.dpslyszkowice.pl"Numer referencyjny:AG.271.10.2020

Specyfikacja www.dpslyszkowice.pl

LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/dpswlyszkowicach,m,72899,zamowienia-publiczne.html

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 oraz ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy PZP, spełniających wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy winni być uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem. Informacje dodatkowe nie dotyczy III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy oraz nie podlegaja wykluczeniu z powodu przesłanek określonych w art.24 ust.1 pkt 12-23 PZP i art. 24 ust.5 pkt 1 i pkt 3. Informacje dodatkowe nie dotyczy III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: w tym zakresie Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca przedłoży jedynie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Wykonawcy dostarczą wraz z wypełnionym formularzem oferty (według załączonego wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ): 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp: 1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 4). 2). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3). Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 4). Klauzula RODO (Załącznik nr 5 do SIWZ) i Oświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ) w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 2 SIWZ, zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty zostały ułożone w ofercie w podanej wyżej kolejności. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia ofert. 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie dotyczy III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Formularz oferty wraz z załącznikiem, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wzór umowy, klauzula rodo, oświadczenie w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę obowiazków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 15 RODO

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

Łyszkowice 64

32-104 Koniusza

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach 49

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

32-104 Koniusza

Łyszkowice 64, godzina 12:00


2020-08-06

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 8,00 okres gwarancji na perforację nadwozia i zabudowę 8,00 termin wydania pojazdu w tygodniach 24,00

Uwagi Adres:Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego Łyszkowice 64, 32-104 KoniuszaTermin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-08-03godzina: 12:00Informacje dodatkowe: nie dotyczyIII.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Formularz oferty wraz z załącznikiem, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wzór umowy, klauzula rodo, oświadczenie w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę obowiazków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 15 RODO
Brak nr ogloszenia (2000-01-01)


Ogłoszenie nr 540136003-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.

Koniusza:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564528-N-2020

Data: 21/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 29836000000000, ul. Łyszkowice 64 , 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 386-95-25, 386-90-04, e-mail lyszsoc@interia.pl, faks 0-12 386-95-25 wew. 100.

Adres strony internetowej (url): www.dpslyszkowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowana w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" " Autobus powinien posiadać minimum 20 miejsc dla pasażerów plus jedno miejsce dla kierowcy, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu spełniającego wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Odbiorcy, tj. Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach , Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza , powiat Proszowicki woj. małopolskie . 4. Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien: 1) posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.; 3) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.); 4) posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu; stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju. 5. Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nieeksploatowany, wyprodukowany nie wcześniej niż 2020 roku, kompletny, spełniający minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i był gotowy do użytkowania. 6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu: - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – nie mniej niż 24 miesiące, - gwarancja na powłokę lakierniczą – nie mniej niż 24 miesiące. - gwarancja na zabudowę – nie mniej niż 24 miesiące - gwarancja na perforację nadwozia nie mniej niż 24 miesiące 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową forma wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zamówienia w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej www.dpslyszkowice.pl

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowana w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" " Autobus powinien posiadać minimum 20 miejsc dla pasażerów plus jedno miejsce dla kierowcy, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu spełniającego wymagania określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ "Minimalne parametry techniczne autobusu wymagane przez Zamawiającego" stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Miejscem dostawy pojazdu będzie siedziba Odbiorcy, tj. Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach , Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza , powiat Proszowicki woj. małopolskie . 4. Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien: 1) posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.; 3) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.); 4) posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu; stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju. 5. Zamawiający wymaga, aby pojazd był fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nieeksploatowany, wyprodukowany nie wcześniej niż 2020 roku, kompletny, spełniający minimalne parametry techniczne autobusu wymagane przez Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do SIWZ i był gotowy do użytkowania. 6. Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu: - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – nie mniej niż 24 miesiące – bez limitu kilometrów, - gwarancja na powłoki lakiernicze – nie mniej niż 24 miesiące, - gwarancja na perforację nadwozia - nie mniej niż 24 miesiące, - gwarancja na zabudowę – nie mniej niż 24 miesiące, 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową forma wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Zamawiający określił minimalny termin realizacji zamówienia na 2 tygodnie tj. 14 dni a maksymalnie 7 tygodni czyli 49 dni.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający określił minimalny termin realizacji zamówienia na 4 tygodnie tj. 28 dni a maksymalnie 7 tygodni czyli 49 dni.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Wykonawcy dostarczą wraz z wypełnionym formularzem oferty (według załączonego wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ): 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - Załącznik nr 3). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 4). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 4) Klauzula RODO (Załącznik nr 5) i Oświadczenie (Załącznik nr 6) w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 2 SIWZ, zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty zostały ułożone w ofercie w podanej wyżej kolejności. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia ofert. 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019. 369 ze zm.) albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy dostarczą wraz z wypełnionym formularzem oferty (według załączonego wzoru – Załącznik nr 2): 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - Załącznik nr 3). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 4). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 4) Klauzula RODO (Załącznik nr 5) i Oświadczenie (Załącznik nr 6) w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt 2 SIWZ, zastępuje je dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty zostały ułożone w ofercie w podanej wyżej kolejności. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia ofert. 5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: Kryterium: cena - znaczenie: 60,00 Kryterium: okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - znaczenie:8,00 Kryterium: okres gwarancji na perforację nadwozia i zabudowę - znaczenie: 8,00 Kryteria: termin wydania pojazdu w tygodniach - znaczenie: 24,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryterium: cena - znaczenie 60,00; Kryterium: okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - znaczenie 6,00; Kryterium: okres gwarancji na perforację nadwozia - znaczenie: 6,00; Kryterium: Okres gwarancji na powłoki lakiernicze - znaczenie: 6,00; Kryterium: Okres gwarancji na zabudowę - znaczenie: 6,00; Kryterium: Termin wydania pojazdu liczony w tygodniach - znaczenie: 16,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-03, godzina 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-08-06, godzina 12:00

Data dodania 2020-07-22

Ostatnia modyfikacja 2020-07-24

Przejdź na początek ogłoszenia


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor