TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Kraków: Zastępcza komunikacja autobusowa
- Opublikowano: 30.07.2020 13:05:34

Zastępcza komunikacja autobusowa

Przetargi

Branża Transport:

autobusy, busy, przewoźnicy (osobowy)

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie

31-514 Kraków

al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 6A

Tel. +48 782556238

Fax. +48 123935601

E-mail ewa.borysiewicz@p-r.com.pl

WWW www.polregio.pl

Województwo małopolskie

Powiat krakowski + Kraków

Lokalizacje małopolskie / chrzanowski;małopolskie / oświęcimski;małopolskie / suski;małopolskie / nowotarski;śląskie / bielski + Bielsko-Biała;śląskie / Jaworzno;małopolskie / nowosądecki + Nowy Sącz;małopolskie / tarnowski + Tarnów;małopolskie / wadowicki

Treść zamówienia Zastępcza komunikacja autobusowa


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kolejowej komunikacji zastępczej (KKZ); przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, zwane dalej "zadaniami" nr 1, 2, 3, 4.

Zad. 1 – Kraków Płaszów – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – Bielsko Biała Główna;

Zad. 2 – Kraków Płaszów – Radziszów – Kraków Płaszów, Sucha Beskidzka – Maków Podhalański – Sucha Beskidzka, Maków Podhalański – Nowy Targ – Maków Podhalański, Sucha Beskidzka – Chabówka – Nowy Targ – Sucha Beskidzka;

Zad. 3 – Kraków Główny – Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice – Oświęcim – Trzebinia, Kraków Główny, Kraków Główny – Trzebinia – Jaworzno Szczakowa – Trzebinia – Kraków Główny oraz Kraków Główny – Podłęże;

Zad. 4 – Kraków Główny – Kraków Plaszów oraz Tarnów–Krynica.


Numer referencyjny: PRT3-251-4-2020

Specyfikacja Oficjalna nazwa: Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie

Adres pocztowy: al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 6 A

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-514

Państwo: Polska

E-mail: ewa.borysiewicz@p-r.com.pl

Tel.: +48 782556238

Faks: +48 123935601Adresy internetowe:

Główny adres: www.polregio.pl

I.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/365110

CPV 60172000-4: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Wymagania III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, w tym;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. Wykonawca musi wykazać, że;

1) posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego;

2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną umowę w zakresie usługi przewozu osób o wartości brutto nie mniejszej niż:

— zadanie nr 1 – 160 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 2 – 110 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 3 – 100 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 4 – 70 000,00 PLN brutto.

W przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto.

Składając ofertę na więcej niż jedno zadanie, należy odpowiednio zsumować wyżej określone wartości.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

1) Zadanie nr 1 – 44 000,00 PLN;

2) Zadanie nr 2 – 28 000,00 PLN;

3) Zadanie nr 3 – 27 000,00 PLN;

4) Zadanie nr 4 – 18 000,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 wzorem umowy

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 wzorem umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Wadium 1) Zadanie nr 1 – 44 000,00 PLN; 2) Zadanie nr 2 – 28 000,00 PLN; 3) Zadanie nr 3 – 27 000,00 PLN; 4) Zadanie nr 4 – 18 000,00 PLN

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie

Adres pocztowy: al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 6 A

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-514

Państwo: Polska

E-mail: ewa.borysiewicz@p-r.com.pl

Tel.: +48 782556238

Faks: +48 123935601Adresy internetowe:

Główny adres: www.polregio.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres obowiązywania zamówienia:

Początek: 30/08/2020

Koniec: 07/11/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie

31-514 Kraków

al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 6A 10:00


2020-08-03

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie

31-514 Kraków

al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 6A 10:15


2020-08-03

Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria określone poniżej

Cena

Uwagi VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 17/07/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343367-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-07-21


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
linie