TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Łódź chce wiedzieć więcej o swoich pasażerach
TransInfo.pl - Opublikowano: 11.07.2018 13:30:55
Łódź chce wiedzieć więcej o swoich pasażerów

ZDiT Łódź ogłosił przetarg na analizę - ilu pasażerów PR i ŁKA podróżuje autobusami i tramwajami,

Niedawno pisaliśmy o tym, że Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi rozstrzygnął przetarg i udzielił zamówienia na przeprowadzanie badań potoków pasażerskich na wybranych dziennych i nocnych liniach komunikacyjnych na terenie aglomeracji łódzkiej (gdzie zwycięzcą okazał się International Management Services).

Obecnie ZDiT chce zlecić kolejne badania. Tym razem jednak badanie ma dotyczyć struktury przejazdów pasażerów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na podstawie biletów przewoźników kolejowych: Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. honorowanych w pojazdach komunikacji miejskiej w granicach miasta Łodzi, wraz z analizą i opracowaniem raportu podsumowującego.

Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 16 listopada 2018 r. W tym - przeprowadzenie badań ma nastąpić w okresie nie wcześniej niż od 1 października 2018 r. oraz nie później niż do dnia 21 października 2018 r. Z kolei przekazanie zamawiającemu raportu podsumowującego wyniki przeprowadzonych badań – nie później niż do 5 listopada 2018 r.

Zakres zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie badania struktury przejazdów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na podstawie biletów przewoźników kolejowych: Łódzka Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o. (ŁKA) oraz Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. (PR), honorowanych w pojazdach komunikacji miejskiej w granicach miasta Łodzi,

- opracowanie formularza ankietowego i przedstawienia go do zatwierdzenia zamawiającemu,

- uwzględnienie w formularzu wszystkich rodzajów biletów kolejowych honorowanych w pojazdach komunikacji miejskiej na podstawie umów zawartych z ŁKA oraz PR oraz ewentualnych rodzajów uprawnień do ulgowych czy bezpłatnych przejazdów,

- powielenie druków (w przypadku wersji papierowej) zgodnych z zatwierdzonym przez zamawiającego wzorem kwestionariusza wywiadu oraz udostępnienie go prowadzącym badania ankietowe w ilości niezbędnej do wykonania badania,

- przygotowanie identyfikatorów dla prowadzących badania ankietowe,

- zorganizowanie na własny koszt szkolenia dla ankieterów, mającego na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką przeprowadzanych badań,

- ustanowienie głównego koordynatora, który będzie zobowiązany do kontaktów z przedstawicielami zamawiającego,

- zapewnienie biletów na przejazdy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego dla osób prowadzących badania ankietowe w razie wystąpienia takiej konieczności,

- przeprowadzenie wywiadów wśród pasażerów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

Badania ankietowe

Badania będą przeprowadzane na terenie Łodzi. Powinny one obejmować analizę struktury przejazdów według rodzajów biletów przewoźników kolejowych honorowanych w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi. Przeprowadzenie badań struktury przejazdów odbywać się będzie według rodzajów biletów przewoźników kolejowych: ŁKA oraz PR, z uwzględnieniem wszystkich uprawnień do przejazdów ulgowych wynikających z przepisów przewoźników. Mają to być badania ankietowe reprezentatywnej próby pasażerów lokalnego transportu zbiorowego, nie mniejszej niż 12 000 osób. Ankietowanie pasażerów ma być prowadzone we wszystkie dni tygodnia (za wyjątkiem poniedziałków i piątków). Ankieterzy zobowiązani będą do równomiernego przeprowadzania wywiadów z pasażerami we wszystkich wyznaczonych godzinach pracy, z uwzględnieniem w szczególności godzin szczytu komunikacyjnego oraz kierunków podróży pasażerów. Badania mają zostać wykonane przy zastosowaniu metody badawczej polegającej na przeprowadzeniu bezpośredniego wywiadu z pasażerami. Do identyfikacji rodzaju i nominału biletu oraz ewentualnych uprawnień w badaniach ankieterzy mają wykorzystać okazywane bilety czy dokumenty bądź opierać się na deklaracjach pasażerów. Wykonawca dostarczy harmonogram badań zamawiającemu przed ich rozpoczęciem, ze wskazaniem szacunkowego udziału procentowego badań wykonywanych w ramach dnia roboczego, soboty i niedzieli. Harmonogram winien uwzględniać w szczególności godziny szczytu komunikacyjnego oraz kierunki podróży pasażerów. Przedstawiony harmonogram i metodologia muszą zostać zaakceptowane przez zamawiającego przed przystąpieniem przez wykonawcę do badań.

…a po badaniach - opracowanie

Po przeprowadzonych badaniach wykonawca będzie miał obowiązek sporządzenia opracowania, które ma zawierać:

- strukturę rodzajową przejazdów odbywających się na podstawie biletów kolejowych ŁKA i PR, honorowanych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, z podziałem na dzień roboczy, sobotę i niedzielę – ogółem oraz dla każdego badanego rejonu osobno,

- strukturę rodzajową przejazdów pełnopłatnych odbywających się na podstawie biletów kolejowych ŁKA i PR, honorowanych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, z podziałem na dzień roboczy, sobotę i niedzielę – ogółem oraz dla każdego badanego rejonu osobno,

- strukturę rodzajową przejazdów ulgowych odbywających się na podstawie biletów i uprawnień obowiązujących w ŁKA i PR, honorowanych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, w podziale na rodzaje uprawnień, które wynikają z właściwych przepisów i regulaminów przewoźnika kolejowego, z podziałem na dzień roboczy, sobotę i niedzielę – ogółem oraz dla każdego badanego rejonu osobno,

- odpłatność za przejazd z uwzględnieniem ceny biletu oraz ruchliwości dla poszczególnych typów biletów przewoźników kolejowych z podziałem na dzień roboczy, sobotę i niedzielę – ogółem oraz dla każdego badanego rejonu osobno,

- ilość osób podróżujących na biletach kolejowych w ogólnej liczbie badanych, z podziałem na dzień roboczy, sobotę i niedzielę – ogółem oraz dla każdego badanego rejonu osobno.

Warunki przetargu

Zamawiający otworzy złożone oferty 11 lipca. Zostaną one następnie poddane ocenie z uwzględnieniem 4 kryteriów: ceny (60 %), kryterium przekazania wyników przeprowadzonych badań w formie prezentacji w pliku kompatybilnym z Power Point - minimum 10 slajdów (20%), kryterium sporządzenia bazy danych w pliku kompatybilnym z Excel, umożliwiającym filtrowanie danych pod kątem dodatkowych kryteriów (15%), kryterium aspektów społecznych – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia (5%).
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
badanie
ZDiT Łódź
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.