TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Lublin: Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 5 szt. autobusów elektrycznych maxi"
TransInfo.pl - Opublikowano: 22.05.2020 08:36:29

Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 5 szt. autobusów elektrycznych maxi"

Wyniki przetargów

Branża

autobusy

Dane organizatora Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

20-701 Lublin

ul. Nałęczowska 14

Tel. +48 814662900

Fax. +48 814662901

E-mail ksiwy@ztm.lublin.eu

WWW https://biuletyn.lublin.eu/ztm

Województwo lubelskie

Powiat lubelski + Lublin

Treść zamówienia "Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 5 szt. autobusów elektrycznych maxi"


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru bezemisyjnego do obsługi linii komunikacji miejskiej – 5 szt. autobusów elektrycznych maxi wraz z ładowarkami do ich ładowania na zajezdni.

Wynik przetargu Zamówienie nr: 1

Nazwa:

"Zakup taboru do obsługi linii komunikacji miejskiej – 5 szt. autobusów elektrycznych maxi"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy: 08/05/2020

V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Solaris Bus& Coach S.A.

Adres pocztowy: ul. Obornicka 46

Miejscowość: Bolechowo-Osiedle, Owińska

Kod NUTS: PL

Kod pocztowy: 62-005

Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 915 375.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 900 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa 2 sztuk ładowarek dwustanowiskowych oraz 1 sztuki ładowarki mobilnej wraz z dodatkowym wyposażeniem, oprogramowaniem i dokumentacją

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

CPV 34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

34144910-0: Autobusy elektryczne

32441100-7: Telemetryczny system nadzoru

31158100-9: Ładowarki do baterii

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Krajowy numer identyfikacyjny: PL

Adres pocztowy: ul. Nałęczowska 14

Miejscowość: Lublin

Kod NUTS: PL

Kod pocztowy: 20-701

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Siwy-Pachulska

E-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu

Tel.: +48 814662900

Faks: +48 814662901Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

Miejsce i termin składania ofert

20-701 Lublin

ul. Nałęczowska 14


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

20-701 Lublin

ul. Nałęczowska 14


0000-00-00

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 13 %

Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczne / Waga: 22 %

Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia / Waga: 5 %

Cena - Waga: 60 %

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

1.2. Odwołanie.

1.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

1.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.2.4. i 1.2.5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.3. Skarga do sądu.

1.3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1.3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

1.3.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

1.3.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

1.3.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 11/05/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220857-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-05-21


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor