TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Radziejów: Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
- Opublikowano: 29.07.2020 19:02:23

Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Przetargi

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Samochody osobowe:

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Forma przetargu nieograniczony

Dane organizatora Powiat Radziejowski

88-200 Radziejów

ul. Kościuszki 17

Tel. 0-54 285 30 18

Fax. 0-54 285 35 53

E-mail administracja@radziejow.pl

WWW www.bip.radziejow.pl

Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat radziejowski

Treść zamówienia Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa fabrycznie nowego autobusu 19 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. Autobus 19 + 1 + 1 z 2 miejscami dla wózków inwalidzkich ( furgon długi z wysokim dachem ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr I – konfiguracja pojazdu bazowego wraz z wyposażeniem seryjnym i dodatkowym "Numer referencyjny:Or.VII.272.1.4.2020.

Specyfikacja www.bip.radziejow.pl

LINK do SIWZ http://www.bip.radziejow.pl/901,2020

CPV 34121000-1: Autobusy i autokary

Wymagania III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Wadium Nie

Osoba do kontaktu Powiat Radziejowski

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia 2020-12-15

Miejsce i termin składania ofert Powiat Radziejowski

88-200 Radziejów

ul. Kościuszki 17


2020-08-04

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE

oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryteria Znaczenie cen oferty 60,00 przedłużony okres gwarancji 40,00

Uwagi Adres:Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów - sekretariat ( pokój nr 12 )Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-08-04godzina: 11:00III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Data dodania 2020-07-24

Przejdź na początek ogłoszeniaSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też: