TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Sprint, Alumbrados i T4B w walce o tarnowski ITS
TransInfo.pl - Opublikowano: 27.09.2018 09:00:18
Sprint, Alumbrados i T4B w walce o tarnowski ITS

Trzech chętnych na wdrożenie systemu ITS w Tarnowie. Wszyscy ponad budżetem.

Gmina Miasto Tarnów – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie poszukiwał (w drodze przetargu) dostawcy Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa.

Po otwarciu ofert okazało się, iż jest trzech chętnych na uruchomienie systemu:

  • Sprint S.A (oferowana cena - 20 908 237,28 PLN brutto),

  • Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce (cena 18 707 647,26 PLN brutto),

  • T4B Sp. z o.o. (cena 20 542 572,52 PLN brutto).

Wszystkie spółki chcą zrealizować przedmiot zamówienia do 31 maja 2020 roku i zaoferowały gwarancję w okresie 60 miesięcy.

Każda z propozycji przekracza budżet zamawiającego, który został ustalony na 15 269 808,00 PLN brutto.

Jeśli miasto znajdzie dodatkowe środki, to najbliżej zwycięstwa jest najtańsza oferta - Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce, bowiem cena ma tu największe znaczenie (60%). W pozostałym zakresie miasto oceni oferty pod względem jakości systemu sterowania ruchem (waga 25%), doświadczenia zespołu (10%), skrócenia czasu usunięcia wady krytycznej (5%).

Biorąc pod uwagę kryteria pozacenowe, oferty wykonawców są bardzo zbliżone do siebie i nie powinny one wpłynąć na ostateczny wynik przetargu. Dodajmy jeszcze, że przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: "Integracja transportu publicznego w Tarnowie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Części składowe

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (ITS), w skład którego wchodzą:

- rozbudowa serwerowni;

- wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem (CSR);

- budowa łączy telekomunikacyjnych;

- modernizacja skrzyżowań;

- dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Sterowania Ruchem;

- podsystem Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu;

- uruchomienie systemu priorytetu przejazdu;

- tablice zmiennej treści VMS;

- system monitoringu wizyjnego - CCTV;

- dostawa, instalacja i uruchomienie stacji meteo;

- system informacji parkingowej;

- dostawa, uruchomienie i konfiguracja platformy APD – aplikacji integrującej systemy.

System ITS w zakresie obszarowego sterowania ruchem musi zapewnić poprawę następujących wskaźników efektywności:

- skrócenie o minimum 5% średniego czasu przejazdu na każdym ciągu komunikacyjnym;

- zwiększenie średniej punktualności pojazdów transportu publicznego o minimum 5%, liczonej na przystankach zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych;

- sumaryczne długości kolejek na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, objętych niniejszym zamówieniem, nie mogą wzrosnąć.

Priorytet dla komunikacji

W skład ITS wejdzie również podsystem priorytetu dla komunikacji miejskiej. Musi on umożliwiać udzielanie priorytetu przynajmniej dla 300 pojazdów komunikacji miejskiej. Celem wdrożenia systemu priorytetu jest poprawa efektywności funkcjonowania transportu publicznego, minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a w efekcie poprawa punktualności tego środka transportu. Priorytet dla pojazdów transportu publicznego polegać ma na nadawaniu sygnału zielonego przez odpowiednie grupy sygnałowe, zbliżającym się do skrzyżowania i opóźnionym względem aktualnego rozkładu jazdy autobusom.

Wdrażany system priorytetu musi być spójny z celami zarządzania całością ruchu miejskiego. Realizacja priorytetu musi odbywać się całkowicie automatycznie, poprzez zgłaszanie przez pojazd potrzeby udzielenia mu priorytetu i podejmowanie przez system ITS decyzji o przyznaniu lub odmowie priorytetu na danym skrzyżowaniu.

Decyzje dotyczące udzielania priorytetu muszą być podejmowane centralnie z poziomu systemu sterowania ruchem, co umożliwi przygotowywanie priorytetu na następnym skrzyżowaniu w trakcie jego realizacji na poprzednim. System priorytetu ma przydzielać priorytet z wykorzystaniem 3-stopniowej hierarchii poziomów, gdzie poziom 0 oznacza brak przydzielonego priorytetu, a poziom 2 oznacza wysoką wagę priorytetu w optymalizacji poziomu lokalnego. Będzie on uwzględniał odchyłki od rozkładu jazdy, aktualną pozycję pojazdu oraz trajektorie poruszania się, przy podejmowaniu decyzji o nadawaniu poziomu priorytetu.

Ze względu na obciążenie ruchem, priorytet dla poszczególnych skrzyżowań może być automatycznie blokowany przez system sterowania ruchem, w przypadku wystąpienia takiego poziomu zatłoczenia, że priorytet nie byłby efektywny.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS
Tarnów
ZDiK Tarnów