TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tarnów: udowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty
TransInfo.pl - Opublikowano: 12.05.2020 19:01:48

udowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

33-100 Tarnów

Bernardyńska 24

Tel. 14 6883100

Fax. 14 6883115

E-mail zdik@zdik.tarnow.pl

WWW https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/50c7c260-ec9d-4558-96f0-46f39c1dc595

Województwo małopolskie

Powiat tarnowski + Tarnów

Treść zamówienia Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu "Integracja transportu publicznego w Tarnowie“


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa węzła przesiadkowego Krakowska - Planty w ramach projektu "Integracja transportu publicznego w Tarnowie“ w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres: 1) W ramach zadania "zaprojektuj": a) sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500, b) pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci, c) pozyskanie warunków z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w zakresie oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, d) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentów typu: uzgodnienia, warunki techniczne, opinie, sprawdzenia, decyzje oraz zgody właścicieli na wejście w teren, przy czym koszty ich ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, jeżeli zajdzie taka konieczność na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, e) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże wraz z uzgodnieniami), obejmujący zakres określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, między innymi: - peron dla komunikacji miejskiej i prywatnej, - peron przeznaczony do obsługi podróżnych z 4 podświetlanymi zadaszeniami peronowymi - miejsce postojowe Kiss & Ride (równoległe) zlokalizowane przy ul. Dworcowej, - miejsca parkingowe dla samochodów osobowych wykorzystywane wyłącznie na potrzeby osób parkujących samochód i przesiadających się na środek komunikacji zbiorowej, - zadaszoną wiatę rowerową wyposażoną w stojaki rowerowe (barierki typu odwróconego "U" na 30 szt. rowerów), - samoobsługową stację napraw dla rowerów, - strefę ładowania urządzeń mobilnych w formie automatu, - kamery monitoringu obejmujące cały teren węzła przesiadkowego, które włączone będą do projektowanego systemu ITS – parametry kamer monitoringu należy uzgodnić z Zamawiającym, - szafę teletechniczną z podpięciem do sieci teletechnicznej w rejonie skrzyżowania ulicy Dworcowej i ulicy Krakowskiej, - hot-spot (darmowy dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi), - oświetlenie węzła, - przyłącze światłowodowe doprowadzone do: monitoringu, tablicy informacji odjazdów PKP, oraz biletomatu, - przyłącze energetyczne do monitoringu, do 4 wiat peronowych, tablicy informacji odjazdów PKP oraz wiaty rowerowej, - obiekt budowlany wraz z niezbędnymi przyłączami (wymiary około 2,5m x 7,0m) – ostateczne parametry budynku należy uzgodnić z Zamawiającym, - sieć teletechniczną - budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej, - wykonanie i montaż elektronicznej tablicy pasażerskiej informacji rzeczywistych odjazdów z dworca PKP - "Tarnów Główny", W projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić lokalizację tablicy pasażerskiej informacji przystankowej - montaż wykonano w IV kwartale 2018r. W projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić istniejący betonowy fundament oraz posadowiony na nim biletomat – Zamawiający nie przewiduje zmiany lokalizacji biletomatu. f) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim w rozbiciu na poszczególne branże, g) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzgodnieniem w ZDiK w Tarnowie, h) wykonanie dokumentacji projektowej celem niezbędnej budowy i/lub przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z budowanym węzłem przesiadkowym lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących węzła przesiadkowego. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury teletechnicznej i elektrycznej koniecznej do funkcjonowania systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, i) uzgodnienie niezbędnych branż miedzy innymi w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie, oraz u gestorów sieci, j) zapewnienie nadzoru autorskiego, k) złożenie zgłoszenia robót dla zakresu nie wymagającego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia i niewniesieniu sprzeciwu przez urząd oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla robót, które wymagają uzyskania takiej decyzji, 2) w ramach zadania "wybuduj": a) realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, b) wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu, c) wykonanie wszelkich prac dodatkowych wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej lub robót objętych przetargiem, d) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, oraz organizacji ruchu na czas trwania robót, Uwaga! - w ramach przebudowy węzła planowane są prace rozbiórkowe istniejących obiektów handlowych jednokondygnacyjnych. Rozbiórka obiektów przewidziana jest do wykonania przez właścicieli obiektów, - zakres ścieżki rowerowej jest wyłączony z zadania, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany skoordynować w/w prace z Wykonawcą robót dotyczących zadania pn. "Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza" – odcinek 3 – połączenie dworca PKP i ul. Tuchowskiej poprzez ulice: Dworcową, Krakowską, Narutowicza, Stwosza, Towarową i Studniarskiego" w przypadku jego realizacji, - Zamawiający informuje że wystąpił do następujących gestorów sieci celem uzyskania warunków technicznych do projektowania odnośnie usunięcia kolizji: TAURON Dystrybucja S.A., MPEC S.A., Polska Spółka Gazownicza Oddział w Tarnowie, Orange Polska S.A., F.P.H.U. INFO-NET S.C., ZDiK w Tarnowie (dotyczy kanalizacji deszczowej, oświetlenia i sieci teletechnicznej), Tarnowskie Wodociągi Sp, z o.o., HAWE Telekom Sp. z o.o. oraz do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Oddział w Tarnowie. Dla terenu objętego opracowaniem brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. Rodzaje i ilości robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, czego Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie przygotowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 3) pozostałe prace, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać, opracować i uzgodnić z Zamawiającym: a) uporządkowanie placu budowy, b) sporządzenie Programu Zapewnienia Jakości i planu BIOZ, c) projekt Technologii i Organizacji Robót, d) plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych, e) projekt lokalizacji zaplecza budowy wraz z uzyskaniem zgody zarządzającego terenem, f) program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, g) inwentaryzacja fotograficzna budynków przyległych do drogi oraz wjazdów do tych budynków przed realizacją zadania, h) dokumentacja fotograficzna terenu przed realizacją inwestycji oraz dla wszystkich prowadzonych robót, a w szczególności dla robót zanikających, i) geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty potrzebne do zmiany w ewidencji gruntów użytku, oraz zmiany w ewidencji gruntów i budynków w zakresie wyburzeń, j) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, i przedłożenie do zaopiniowania Zamawiającemu, k) sporządzenie kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od podpisania umowy, l) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem i normami dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, wymaganych przy tego typu robotach budowlanych, m) uzyskanie pozytywnej opinii na skutek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy jeśli będzie wymagana, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. 3. Wykonawca sporządzi dokumentację w następującej formie i ilości : a) projekty budowlane należy sporządzić w wersji tradycyjnej (papierowej) w 5 egz., b) projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże w wersji tradycyjnej (papierowej) w 3 egz. c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji tradycyjnej (papierowej) 3 egz., d) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w wersji tradycyjnej (papierowej) w 2 egz., e) projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu w 3 egz., f) pozostałe dokumenty w 2 egz., g) całość dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo na płycie CD (2 szt.), w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar pojedynczych plików nie powinien być większy niż 10 MB. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy przekazać w wersji edytowalnej w formacie XLS lub .zuz albo .bem. Rysunki należy przekazać w formacie DWG i PDF. Format plików DWG należy zapisać w wersji nie nowszej niż 2013. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Szczegółowy zakres robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami w części dot. budowy węzła Krakowska - Planty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Niniejsze zamówienie, jest jednym z zadań projektu realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa pod nazwą "Integracja transportu publicznego w Tarnowie", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPMP.04.05.02-12-0387/17. 7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: a) 3 lat gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności na opracowaną dokumentację projektową oraz wykonane roboty, w tym na wbudowane materiały i urządzenia, b) minimum 5 lat rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisu w ust. 14 pkt 4 SIWZ 8. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 9. Wykonawca przekazuje zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiały i urządzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji wskazany powyżej, wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. 10. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w umowie. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym ilość napraw nawierzchni peronów lub parkingów przekroczy 10% ich całkowitej powierzchni, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy nawierzchni na całej powierzchni, na którym występują w/w naprawy. 11. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi.

Wynik przetargu Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: W ww. postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekracza możliwości finansowe zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę 1 250 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację powyższego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. Dlatego, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Osoba do kontaktu Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

ul. Bernardyńska 24

33-100 Tarnów

Miejsce i termin składania ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

33-100 Tarnów

Bernardyńska 24


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

33-100 Tarnów

Bernardyńska 24


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych

Data dodania 2020-04-24


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
węzeł