TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tarnów z przetargiem na utrzymanie ITS i sygnalizacji świetlnej
TransInfo.pl - Opublikowano: 19.11.2019 17:30:29
Tarnów z przetargiem na utrzymanie ITS i sygnalizacji świetlnej

Miasto ogłosiło właśnie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń ITS na terenie Tarnowa

Miasto ogłosiło właśnie przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa i modernizacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń ITS na terenie Tarnowa. Powyższe usługi mają być świadczone przez wybraną firmę przez cały przyszły rok.

Zadania dla wykonawcy

Do zadań wykonawcy w ramach zamówienia należeć będzie w szczególności:

- utrzymanie, konserwacja i naprawa drogowych sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń ITS, obejmująca kontrolę wszystkich sygnalizacji świetlnych poprzez codzienny (również w dni wolne od pracy, niedziele i święta) poranny ich objazd,

- prowadzenie całodobowego dyżuru (również w dni wolne od pracy, niedziele i święta), polegającego na śledzeniu informacji z systemu internetowego monitoringu o awariach i uszkodzeniach sygnalizacji, przyjmowaniu zgłoszeń o awariach i uszkodzeniach sygnalizacji, zabezpieczeniu miejsca i urządzeń do czasu naprawy, usuwaniu awarii i uszkodzeń,

- przeprowadzanie szczegółowego przeglądu konserwacyjnego wszystkich urządzeń na każdej sygnalizacji świetlnej (nie rzadziej niż raz na trzy miesiące),

- wykonanie przez uprawnione osoby, co najmniej raz w roku (w terminie uzgodnionym z zamawiającym) pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji, uziemienia oraz stanu izolacji kabli zasilających i sygnalizacyjnych wszystkich sygnalizacji, oraz usunięcie stwierdzonych wad i sporządzenie protokołów z wynikami pomiarów,

- przeprowadzanie konserwacji, regulacji i przeglądów stacji meteorologicznej,

- remont i modernizacja drogowych sygnalizacji świetlnych.

Terminy obowiązujące wykonawcę

Przystąpienie do usunięcia awarii drogowej sygnalizacji świetlnej ma nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu powzięcia informacji. Taki sam czas obowiązuje wykonawcę w przypadku usunięcia awarii, w tym wymiany wypalonych źródeł światła, naprawy sygnalizatorów niewyświetlających sygnałów na skutek uszkodzeń. Również i wymiana zniszczonych lub zużytych elementów sygnalizatorów: komór, soczewek, daszków, uszczelek, ekranów antyolśnieniowych ma nastąpić maksymalnie do 2 dni od powzięcia informacji. Krótszy czas będzie obowiązywać wykonawcę w przypadku przekazywania dokumentacji zdarzeń losowych - do 24 godzin od powzięcia informacji o zdarzeniu. W przypadku gdy zdarzenie miało miejsce w dzień wolny od pracy, dokumentacja ma zostać złożona w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym.

Warunki przetargu

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada. Do kryteriów oceny ofert należą: cena (60%), czas reakcji na zgłoszenie awarii drogowej sygnalizacji świetlnej (20%), częstotliwość wykonania szczegółowego przeglądu konserwacyjnego wszystkich urządzeń na każdej sygnalizacji świetlnej (20%).



Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
serwis
ITS
Tarnów