TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Tarnowskie autobusy pojadą szybciej - dzięki ITS
TransInfo.pl - Opublikowano: 30.08.2018 18:00:26
Tarnowskie autobusy pojadą szybciej dzięki ITS

Gmina Miasto Tarnów – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłosił przetarg na dostawę i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego.

Gmina Miasto Tarnów – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłosił przetarg na dostawę i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: "Integracja transportu publicznego w Tarnowie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Jednym z celów tego projektu jest podniesienie wykorzystania oraz jakości funkcjonowania transportu publicznego w Tarnowie oraz zwiększenie płynności ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych miasta. ZDiK określił termin wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2020 roku.

Części składowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (ITS), w skład którego wchodzą:

- rozbudowa serwerowni;

- wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem (CSR);

- budowa łączy telekomunikacyjnych;

- modernizacja skrzyżowań;

- dostawa, uruchomienie i konfiguracja Systemu Sterowania Ruchem;

- podsystem Pomiaru Natężenia i Klasyfikacji Ruchu;

- uruchomienie systemu priorytetu przejazdu;

- tablice zmiennej treści VMS;

- system monitoringu wizyjnego - CCTV;

- dostawa, instalacja i uruchomienie stacji meteo;

- system informacji parkingowej;

- dostawa, uruchomienie i konfiguracja platformy APD – aplikacji integrującej systemy.

System ITS w zakresie obszarowego sterowania ruchem musi zapewnić poprawę następujących wskaźników efektywności:

- skrócenie o minimum 5% średniego czasu przejazdu na każdym ciągu komunikacyjnym;

- zwiększenie średniej punktualności pojazdów transportu publicznego o minimum 5%, liczonej na przystankach zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych;

- sumaryczne długości kolejek na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, objętych niniejszym zamówieniem, nie mogą wzrosnąć.

Priorytet dla komunikacji

System priorytetu przejazdu dla komunikacji miejskiej (transportu publicznego) musi umożliwiać udzielanie priorytetu przynajmniej dla 300 pojazdów komunikacji miejskiej. Celem wdrożenia systemu priorytetu jest poprawa efektywności funkcjonowania transportu publicznego, minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a w efekcie poprawa punktualności tego środka transportu. Priorytet dla pojazdów transportu publicznego polegać ma na nadawaniu sygnału zielonego przez odpowiednie grupy sygnałowe, zbliżającym się do skrzyżowania i opóźnionym względem aktualnego rozkładu jazdy autobusom. Wdrażany system priorytetu musi być spójny z celami zarządzania całością ruchu miejskiego.

Realizacja priorytetu musi odbywać się całkowicie automatycznie, poprzez zgłaszanie przez pojazd potrzeby udzielenia mu priorytetu i podejmowanie przez system ITS decyzji o przyznaniu lub odmowie priorytetu na danym skrzyżowaniu. Decyzje dotyczące udzielania priorytetu muszą być podejmowane centralnie z poziomu systemu sterowania ruchem, co umożliwi przygotowywanie priorytetu na następnym skrzyżowaniu w trakcie jego realizacji na poprzednim.

System priorytetu ma przydzielać priorytet z wykorzystaniem 3-stopniowej hierarchii poziomów, gdzie poziom 0 oznacza brak przydzielonego priorytetu, a poziom 2 oznacza wysoką wagę priorytetu w optymalizacji poziomu lokalnego. Będzie on uwzględniał odchyłki od rozkładu jazdy, aktualną pozycję pojazdu oraz trajektorie poruszania się, przy podejmowaniu decyzji o nadawaniu poziomu priorytetu. Ze względu na obciążenie ruchem, priorytet dla poszczególnych skrzyżowań może być automatycznie blokowany przez system sterowania ruchem, w przypadku wystąpienia takiego poziomu zatłoczenia, że priorytet nie byłby efektywny.

Warunki przetargu

Wykonawcy chętni do zrealizowania przedmiotowej inwestycji mogą składać oferty do dnia 21 września. Następnie zamawiający je otworzy i podda ocenie w uwzględnieniem: ceny (60%), jakości systemu sterowania ruchem (25%), doświadczenia zespołu (10%), skrócenia czasu usunięcia wady krytycznej (5%).
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
ITS
ZDiK Tarnów