TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Wrocław: Opracowanie trasy autobusowo-tramwajowej
TransInfo.pl - Opublikowano: 08.03.2016 11:36:20

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. informują o ogłoszeniu przetargu na opracowanie koncepcji programowo ? przestrzennej wraz z wariantami uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego udowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej

Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie koncepcji programowo ? przestrzennej wraz z wariantami dla wybranego odcinka zadania oraz do opracowania projektu budowlanego i projektów wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla wszystkich odcinków zadania (z kompletną pod każdym względem i ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwiającą realizację robót budowlanych i ich zakończenie), jak również pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania nr 03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, w niżej określonym zakresie:

1.1. dla Odcinka 1 ? Wykonawca zobowiązuje się do opracowania:

? koncepcji uproszczonej ? wariant 1 (max.) przedstawiający rozwiązania docelowe w pełnym, koniecznym zakresie przebudowy pozwalające na sprawną komunikację zbiorową oraz indywidualną zgodnie z opisem podanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

? koncepcji uproszczonej ? wariant 2 (min.) przedstawiający rozwiązania ekonomiczne pozwalające na powiązanie trasy autobusowo-tramwajowej z placem Orląt Lwowskich z ograniczeniem do niezbędnego minimum zmian geometrii istniejącego układu drogowego i zagospodarowania terenu zgodnie z opisem podanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

? koncepcji wynikowej ? przedstawiającej rozwiązania oparte o wytyczne do projektowania jakie poda Zamawiający po zapoznaniu się z koncepcjami uproszczonymi, o których mowa powyżej.

1.2. dla wszystkich Odcinków od 1 do 4 ? Wykonawca zobowiązuje się do:

? opracowania Projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, przygotowania wszelkich dokumentów, opracowań, pozwoleń, decyzji i materiałów w celu skutecznego złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z pozyskaniem takiej decyzji posiadającej walor ostateczności ? łącznie wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót i wykonania tych robót w wybranym wariancie, w podziale na cztery odcinki wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Część III SIWZ).

2. Wykonawca ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie (odbiór) dokumentacji przez Komisję Odbioru Dokumentacji Projektowej działającej po stronie Zamawiającego oraz pełnić nadzór autorski nad realizacją Zadania pn. 03900 Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia.

Wymagany termin realizacji zamówienia - 13 m-cy (od udzielenia zamówienia)

Termin składania ofert upływa 2016-04-12

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena. Waga 95

2. Ilość pobytów w ramach nadzoru autorskiego. Waga 5Sprawdź też:
ZDiK Wrocław
buspas

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.