TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Zaprojektuj, wybuduj i utrzymaj SDIP w Mikołowie
TransInfo.pl - Opublikowano: 26.05.2020 18:00:11
Zaprojektuj, wybuduj i utrzymaj SDIP w Mikołowie; fot. Google Maps

Gmina Mikołów wzbogaci się o system dynamicznej informacji pasażerskiej i system monitoringu wizyjnego.

Gmina Mikołów wzbogaci się o system dynamicznej informacji pasażerskiej i system monitoringu wizyjnego.

To wszystko realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego". Inwestycja ma być zakończona do dnia 20 grudnia. Zanim jednak to się stanie konieczne jest wyłonienie wykonawcy, który zajmie się inwestycją. To z kolei nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, który jest w toku.

Zakres inwestycji

Dynamiczna informacja pasażerska ma polegać na zaprojektowaniu, dostawie, montażu w terenie tablic dynamicznych na obszarze działania centrum przesiadkowego w Mikołowie oraz ich integracji z działającym na terenie ZTM systemem SDIP i SDIP II oraz innymi systemami ITS w tym Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zadanie obejmuje też zaprojektowanie, dostarczenie, instalację i uruchomienie elektronicznych tablic parkingowych. Realizacja rzeczowa projektu obejmuje:

  • dostawę, montaż i uruchomienie (wraz z przyłączami) na przystankach Centrum Przesiadkowego w Mikołowie 6 elektronicznych tablic informacyjnych,

  • integrację z istniejącymi systemami SDIP, SDIP II i ŚKUP w ZTM oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji),

  • dostarczenie kart SIM na podstawie wybranej przez siebie oferty operatora GSM, które mają zapewnić komunikację pomiędzy tablicami, a serwerem SDIP, SDIP II i ŚKUP za pośrednictwem pakietowej transmisji danych przez GSM/GPRS/LTE.

Zaprojektuj, wybuduj i utrzymaj

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić dokumentację projektową, uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia, wykonać niezbędne usługi montażowe, uzyskać warunki i uruchomić system wymiany informacji za pomocą sieci GSM, podłączyć tablice do sieci elektrycznej i uruchomić je w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Tablice dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą pracować na otwartych protokołach i interfejsach komunikacyjnych, które muszą umożliwiać integrację i współpracę z obecnie funkcjonującym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej wdrożonym i funkcjonującym na obszarze działania ZTM.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także usuwanie wad zaprojektowanych dostarczonych i zainstalowanych urządzeń. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług utrzymania urządzeń i oprogramowania dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, świadczenie usług serwisowych na dostarczony przedmiot zamówienia oraz usuwanie wad ujawnionych przez co najmniej 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Tablice SDIP

Tablice informacji pasażerskiej będą montowane na przystankach. Ich zadaniem jest wyświetlanie terminów odjazdów najbliższych kursów oraz komunikatów wysyłanych przez operatorów i dyspozytorów. Jeżeli kurs będzie realizowany przez pojazd monitorowany za pośrednictwem komputera pokładowego, to termin odjazdu podawany będzie w oparciu o predykcję rzeczywistego odjazdu pojazdu z przystanku, a gdy kurs nie jest objęty monitoringiem – w oparciu o dane rozkładowe.

Tablice muszą być wykonane z diod LED wysokiej jasności w kolorze pomarańczowym lub żółtym. Mają być dwustronne i zawierać 6 wierszy informujących o najbliższych odjazdach autobusów oraz opcjonalnie aktualną datę w ostatnim wierszu.

Warunki przetargu

Otwarcie ofert zostało zaplanowane na dzień 26 czerwca.

Do kryteriów oceny ofert należą: cena (60%), okres udzielenia gwarancji i rękojmi (20%), sposób sterowania systemem (20%).Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
SDIP
Mikołów